Filosofisk supplement 3-4/2021

65 kr

Dette nummeret inneholder filosofiske drøftelser om følelser.

Skyld, skam, glede, tristhet, kjærlighet, redsel, sinne. Følelsene kommer i mange forskjellige former. Men hva innebærer det egentlig å føle noe, og hvordan kan et overskudd eller en mangel på følelser påvirke oss, positivt som negativt? I hvilke sammenhenger er spesifikke følelser berettigede, nødvendige eller til og med påkrevde, og i hvilke situasjoner er de fullstendig uønskede, nytteløse og malplasserte? Hvilken rolle spiller følelser for våre verdier og moralske oppfatninger? Gir følelsene oss en unik tilgang til moralske innsikter, slik enkelte hevder?

Hvorvidt følelser og fornuft står i opposisjon til hverandre, er en eldgammel filosofisk debatt, hvor sistnevnte gjerne gis forrang; følelsene blir enten betraktet som usikre og inadekvate kilder til viten, eller partiske (subjektive) innlegg som forkludrer intellektets søken etter objektiv sannhet. Men er følelsene virkelig til hinder for vår kunnskapsoppnåelse, eller er snarere denne innarbeidete motsetningen en falsk dikotomi, slik Max Scheler, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre og Martha Nussbaum på ulikt vis har argumentert for? Er dette et enten–eller-spørsmål, eller gjelder også her den gylne middelvei?

Det sies gjerne at filosofien er den kontemplative vitenskapen par excellence. Vi tror imidlertid at å overse følelsenes betydning for ulike erkjennelsesprosesser og praktisk-moralske deliberasjoner, arter seg som en neglisjering av sentrale aspekter ved våre liv. I det foreliggende nummeret av Filosofisk supplement har vi derfor satt oss fore å undersøke følelsenes vesen og funksjon.

Nummeret inneholder artikler om blant annet musikk, stoikernes følelsesteori, naturerfaringer, Aristoteles, Epiktet, skam, det masseindustrielle husdyrholdet og moralsk sentimentalisme. I tillegg finner man et bokutdrag, to bokomtaler, en oversettelse samt øvrige spaltebidrag.

Redaktører: Sindre Brennhagen & Sjur Sandvik Strøm.

5 på lager

Om utgiveren:


Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet er en kanal for formidling av filosofi og bidrar til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Filosofisk supplement utgir fire utgaver i året.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny