Salgsbetingelser abonnement

1. Parter

Selger er:
Tekstallmenningen AS
Østre Skostredet 10A, 5017 Bergen
kontakt@tekstallmenningen.no
og blir i det følgende benevnt “Selger”. Selger formidler utgivelser på vegne av utgivere.

Kjøper er den forbruker eller næringsdrivende som foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt“Kjøper”.

Kjøper og Selger blir i fellesskap benevnt “Partene”.

Det er ikke tillatt for forbrukere under 18 år å handle hos Selger uten foresattes samtykke. Disse salgsbetingelser gjør seg gjeldende for kjøp av abonnement som gjennomføres via Selgers nettside, www.tekstallmenningen.no.

Abonnementet gjelder i ett år fra og med utgivers kommende utgivelse, og fornyes automatisk inntil Kjøper sier det opp.

Merk: et studentabonnement vil automatisk overføres til et ordinært abonnement etter ett år. Hvis du fremdeles er student og ønsker studentabonnement: send en e-post til kontakt@tekstallmnenningen.no med studentbevis, så endrer vi det tilbake til et studentabonnement med redusert pris. 

Utgiverne står ansvarlig for innholdet i utgivelsene.

2. Abonnementet

Abonnementet er gyldig i ett år fra utgiverens kommende utgivelse og fornyes automatisk inntil Kjøper kansellerer det.

Merk: et studentabonnement overføres automatisk etter ett år til et ordinært abonnement.

Forlagene er ansvarlige for innholdet i publikasjonene.

3. Avtalen

Avtalen mellom Kjøper og Selger består av disse salgsbetingelsene (“Salgsbetingelsene”), bestillingen og ordrebekreftelsen (“Avtalen”).

Ved eventuell motstrid vil det som er særskilt avtalt mellom Partene i ordrebekreftelsen ha forrang, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Utover det som fremkommer av Avtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende
forbrukerkjøpslovgivning. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven gjør seg imidlertid ikke gjeldende hvor Kjøper er en næringsdrivende.

4. Bestillingsprosess og avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for Partene når bestillingen er sendt fra Kjøper og registrert hos Selger.

Når Selger har mottatt Kjøpers bestilling, skal Selger uten ugrunnet opphold sende en ordrebekreftelse i retur til Kjøper. Kjøper må lese gjennom ordrebekreftelsen for å avdekke eventuelle feil. Dersom Kjøper oppdager at ordrebekreftelsen ikke stemmer overens med bestillingen, skal Kjøper varsle Selger om dette uten ugrunnet opphold.

Selger er likevel ikke bundet av Avtalen dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i tilbudet fra Selger som følger av nettbutikken eller av Kjøpers bestilling, og Kjøper forstod eller burde forstå at det forelå en slik feil. Dette gjelder uavhengig av om Kjøper har mottatt ordrebekreftelse eller ikke.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil Kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere Selgers nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til sin bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser

Alle priser vises i Norske kroner (NOK) og er inkludert eventuell MVA. Den totale prisen som Kjøper må betale for varen vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader forbundet med kjøpet.

6. Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten i bestillingsskjema. Transaksjonene foregår trygt og sikkert og betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonene.

 

Kortinformasjon vil ikke bli utlevert til tredjepart. For kortbetaling se https://www.swedbankpay.no/. Selger tilbyr kortbetaling, VIPPS, avtalegiro og faktura.

Ved betaling med faktura, fremgår betalingsfristen av fakturaen og er på minimum 14 dager etter utstedelse. Fakturaavgift kan tilkomme.

7. Levering

Levering av varen skjer på den måte, på det sted og med den frekvens som er angitt i ordrebekreftelsen. Selger er pliktig å levere varen uten unødig opphold.

Ved adresseendring i abonnementsperioden, er Kjøper ansvarlig for å gi Selger oppdatert informasjon.

8. Risiko for varen

Selger har ansvar for varen frem til den blir levert til adressen oppgitt i bestillingen.

9. Undersøkelse av varen

Etter at varen er mottatt, bør Kjøper undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varen har blitt skadet under transporten, og for øvrig om varen har feil eller mangler.

10. Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper har rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter mottatt vare. Angreretten kan kun benyttes dersom varen kan returneres i originalemballasjen, og er i det vesentlige uforandret. Kjøper har rett til å åpne pakken og prøve produktet, men det må ikke brukes utover det. Når Kjøper benytter seg av angrerett betaler Kjøper selv returfrakten.

Hvis Kjøper benytter sin rett til å heve kjøp, vil Selger tilbakebetale hele beløpet av varen så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen de har mottatt varen.

Se også forbrukerrådet eller lov om fjernsalg.

11. Forsinkelse og manglende levering

Ved forsinket eller manglende levering fra Selger, kan Kjøper heve kjøpet og/eller kreve erstatning, såfremt dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side.

Kjøper bør gi skriftlig melding til Selger dersom den vil påberope seg en av misligholdsbeføyelsene (for eksempel via e-post).

12. Mangler ved varen (reklamasjon)

Hvis det oppdages en mangel ved varen må Kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at Kjøper vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjon til Selger bør skje skriftlig, og det er to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov.

13. Garanti

Selgers eller produsentens garantier medfører ingen begrensninger i Kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelser eller mangler etter punkt 10 og 11.

14. Selgers rettigheter ved Kjøperens mislighold

Dersom Kjøper ikke betaler eller overholder sine øvrige forpliktelser i henhold til Avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde varen tilbake, kreve oppfyllelse, kreve heving og kreve erstatning. Selger vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

15. Avbestilling og retur (kap. 8)

Dersom Kjøper avbestiller varen før levering, kan ikke Selger fastholde kjøpet og kreve betaling. Selger kan imidlertid kreve erstatning for tap den har lidt som følge av avbestillingen.

Etter at varen er levert, blir ikke Kjøper fritatt for betaling av kjøpesummen selv om varen returneres til Selger. Betalingsplikten bortfaller likevel ved heving eller ved bruk av angreretten i henhold til punkt 9 ovenfor.

16. Personalisering og profilering (Cookies)

Ved aksept av Salgsbetingelsene godtar Kjøper at de opplysninger som blir samlet inn av Selger påvTekstallmenningen.no brukes til utsending av informasjon om Selgers tjenester, samt annenvdirekte/indirekte markedsføring. Videre godtar også Kjøper at innsamlede opplysninger brukes til statistikk, samt drift, vedlikehold og forbedring av Selgers tjenester.

 

Selger benytter seg av informasjonskapsler (Cookies) på Tekstallmenningen.no. Cookies er en datafil som lagres på enheten Kjøper bestiller fra. Selger bruker Cookies blant annet til å analysere bruken av Tekstallmenningen.no og til markedsføringstiltak ved eksempelvis nedlasting av materiale fra nettsiden.

17. Personopplysninger (GDPR)

Informasjon om Selgers behandling av Kjøperens personopplysninger følger av Selgers personvernerklæring: https://tekstallmenningen.no/personvern/

18. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

19. Endring i Salgsbetingelsene

Selger forbeholder seg retten til å gjøre ensidige endringer i Salgsbetingelsene, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Slike endringer vil kun gjelde for kjøp som kommer i stand etter at endringen er publisert i Salgsbetingelsene på Selgers nettsider.

20. Force Majeure

Selger forbeholder seg retten til å gjøre ensidige endringer i Salgsbetingelsene, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Slike endringer vil kun gjelde for kjøp som kommer i stand etter at endringen er publisert i Salgsbetingelsene på Selgers nettsider.

21. Tvister og lovvalg

Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom Kjøper og Selger, kan klages inn for Forbrukerrådet.

22. Copyright

Alt innhold på tekstallmenningen.no er Selger eller underleverandør av Selger sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under
enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Selger.

Meny