Salgsbetingelser abonnement

1. Partene

Selger er:
Tekstallmenningen AS
Østre Skostredet 10A, 5017 Bergen
kontakt@tekstallmenningen.no,
og blir i det følgende benevnt “Selger”.

Kjøper er den forbruker eller næringsdrivende som foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt “Kjøper”.

Kjøper og Selger blir i fellesskap benevnt “Partene”.

Det er ikke tillatt for forbrukere under 18 år å handle hos Selger.

2. Nettbutikken

Disse salgsbetingelser gjør seg gjeldende for ethvert kjøp som gjennomføres via Selgers nettside, Tekstallmenningen.no.

3. Avtalen

Avtalen mellom Kjøper og Selger består av disse salgsbetingelsene (“Salgsbetingelsene”), bestillingen og ordrebekreftelsen (“Avtalen”).

Ved eventuell motstrid vil det som er særskilt avtalt mellom Partene i ordrebekreftelsen ha forrang, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Utover det som fremkommer av Avtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende forbrukerkjøpslovgivning. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven gjør seg imidlertid ikke gjeldende hvor Kjøper er en næringsdrivende.

4. Bestillingsprosess og avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for Partene når bestillingen er sendt fra Kjøper og registrert hos Selger.

Når Selger har mottatt Kjøpers bestilling, skal Selger uten ugrunnet opphold sende en ordrebekreftelse i retur til Kjøper. Kjøper må lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å avdekke eventuelle feil. Dersom Kjøper oppdager at ordrebekreftelsen ikke stemmer overens med bestillingen, skal Kjøper varsle Selger om dette uten ugrunnet opphold.

Selger er likevel ikke bundet av Avtalen dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i tilbudet fra Selger som følger av nettbutikken eller av Kjøpers bestilling, og Kjøper forstod eller burde forstå at det forelå en slik feil. Dette gjelder uavhengig av om Kjøper har mottatt ordrebekreftelse eller ikke.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser

Den totale prisen som Kjøper må betale for varen vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader forbundet med kjøpet.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling fra Kjøper fra det tidspunkt varen blir sendt til Kjøper.

Ved bruk av kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen utstedt samtidig med utsending av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager etter utstedelse.

7. Levering

Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Selger er likevel pliktig å levere varen uten unødig opphold. Levering anses skjedd når varen er overtatt av Kjøper, eller Kjøpers representant.

Dersom levering av varen blir forsinket, skal Selger gi Kjøper varsel om dette uten ugrunnet opphold etter at Selger fikk kunnskap om forsinkelsen, samtidig som det gis informasjon om forventet leveringstid.

8. Risiko for varen

Selger har risikoen for varen frem til den blir overtatt av Kjøper eller Kjøpers representant.

9. Undersøkelse av varen

Etter at varen er mottatt, bør Kjøper, så snart det lar seg gjøre, undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varen har blitt skadet under transporten, og for øvrig om varen har feil eller mangler.

10. Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper må gi melding til Selger om bruk av angreretten innen 14 dager fra den dag Kjøper overtok varen (fikk varen i sin besittelse). Ved fristberegningen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angreretten anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Kjøper har bevisbyrden i forbindelse med bruk av angreretten og melding til Selger bør derfor skje skriftlig, ved bruk av for eksempel angrerettsskjema, e-post eller brev.

Dersom Selger ikke opplyser Kjøper om angreretten og angrerettsskjema i henhold til angrerettloven § 8 bokstav h) før avtaleinngåelsen, utvides angrefristen til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen. Dersom Selger gir Kjøper opplysninger om angreretten i løpet av den 12 måneders perioden som nevnt i forrige setning, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper mottok opplysningene.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til Selger uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding ble gitt til Selger. Dersom Kjøper bruker eller undersøker varen på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører reduksjon av varens verdi, kan Selger trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales til Kjøper.

Selger er forpliktet til å tilbakeføre alle betalinger fra Kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Selger fikk melding fra Kjøper om bruk av angreretten. Selger forbeholder seg retten til å holde tilbake betalingen til den har mottatt varen fra Kjøper, eller frem til Kjøper har lagt frem dokumentasjon på at varen er sendt.

11. Forsinkelse og manglende levering

Ved forsinket eller manglende levering fra Selger, kan Kjøper holde kjøpesummen tilbake, heve kjøpet og/eller kreve erstatning, såfremt dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøpers side.

Kjøper bør gi skriftlig melding til Selger dersom den vil påberope seg en av de følgende misligholdsbeføyelsene (for eksempel ved e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan ved forsinket eller manglende levering kreve oppfyllelse fra Selger. Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger en hindring som Selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i oppfyllelse. Dersom hindringen faller bort innen rimelig tid, kan Kjøper kreve oppfyllelse.

Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom den venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom Selger ikke har levert i henhold til avtalt frist, skal Kjøper først oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist. Dersom også tilleggsfristen oversittes, kan Kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom Selger nekter å levere varen. Dette gjelder også dersom levering i tide er avgjørende for avtaleinngåelsen eller dersom Kjøper før avtaleinngåelsen underrettet Selger om at det var avgjørende med levering innen et bestemt tidspunkt.

Dersom varen er levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper fikk kunnskap om leveransen.

Erstatning
Kjøper kan kreve erstatning for tap den lider grunnet forsinkelse fra Selgers side. Dette gjelder likevel ikke i den grad Selger kan godtgjøre at forsinkelsen skyldes hindring utenfor dens kontroll, som Selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på tidspunktet for avtaleinngåelsen, unngått, eller overvunnet følgene av.

12. Mangler ved varen (reklamasjon)

Hvis det oppdages en mangel ved varen må Kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at Kjøper vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er uansett ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan senest skje to år etter at Kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare lengre enn to år, er fristen for å reklamere fem år. Hvis Kjøper ikke reklamerer i tide, taper Kjøper retten til å påberope seg mangelen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6: holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve heving og/eller kreve erstatning.

Reklamasjon til Selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan kreve at Selgeren sørger for retting av mangelen på den leverte varen eller leverer tilsvarende vare. Kjøper kan likevel ikke kreve retting eller omlevering dersom dette er umulig eller påfører Selger urimelige kostnader.

Selv om Kjøper ikke krever retting eller omlevering, kan Selger tilby retting eller omlevering dersom dette kan skje uten opphold. Dersom Selger sørger for slik retting eller omlevering, kan ikke Kjøper kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag
Dersom mangelen ikke rettes eller varen omleveres fra Selgers side, kan Kjøper kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstidspunktet. Dersom særlige grunner tilsier det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Kjøper.

Heving
Dersom mangelen er vesentlig, kan Kjøper velge å heve kjøpet i stedet for å kreve prisavslag.

Erstatning
Kjøper kan kreve erstatning for tap den har lidt som følge av varens mangel.

13. Garanti

Selgers eller produsentens garantier medfører ingen begrensninger i Kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelser eller mangler etter punkt 10 og 11.

14. Selgers rettigheter ved Kjøperens mislighold

Dersom Kjøper ikke betaler eller overholder sine øvrige forpliktelser i henhold til Avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde varen tilbake, kreve oppfyllelse, kreve heving og kreve erstatning. Selger vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at Kjøper betaler kjøpesummen i sin helhet. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor Kjøperens kontroll og som Kjøper ikke kan overvinne.

Er varen ikke levert, taper Selger sin rett til kreve oppfyllelse dersom den venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selgeren kan heve kjøpet grunnet forsinket betaling eller ved annet kontraktsbrudd dersom dette kontraktsbruddet er vesentlig. Selger kan ikke heve etter at hele kjøpesummen er betalt.

Dersom Selger har gitt Kjøper en rimelig tilleggsfrist for betaling av kjøpesummen, og Kjøper likevel ikke betaler innen dette tidspunkt, kan Selger også heve Avtalen. Det samme gjelder dersom Kjøper har gitt Selger melding om at den ikke vil oppfylle sin betalingsforpliktelse innen fristen.
Dersom varen allerede er levert, kan Selger bare heve Avtalen dersom det er tatt forbehold om det eller Kjøper avviser varen.

Erstatning og renter
Dersom Kjøper ikke betaler hele kjøpesummen innen fristen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Selger kan også kreve erstatning for det tap den lider som følge av kontraktsbruddet fra Kjøpers side. Dette gjelder likevel ikke så lenge Kjøper kan godtgjøre at kontraktsbruddet skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor Kjøperens kontroll som den ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på tidspunktet for avtaleinngåelse.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom Kjøper unnlater å hente en ubetalt vare, kan Selger belaste Kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Selgers faktiske utlegg med levering av varen.

15. Avbestilling og retur (kap. 8)

Dersom Kjøper avbestiller varen før levering, kan ikke Selger fastholde kjøpet og kreve betaling. Selger kan imidlertid kreve erstatning for tap den har lidt som følge av avbestillingen.

Etter at varen er levert, blir ikke Kjøper fritatt for betaling av kjøpesummen selv om varen returneres til Selger. Betalingsplikten bortfaller likevel ved heving eller ved bruk av angreretten i henhold til punkt 9 ovenfor.

16. Personalisering og profilering (Cookies)

Ved aksept av Salgsbetingelsene godtar Kjøper at de opplysninger som blir samlet inn av Selger på Tekstallmenningen.no brukes til utsending av informasjon om Selgers tjenester, samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre godtar også Kjøper at innsamlede opplysninger brukes til statistikk, samt drift, vedlikehold og forbedring av Selgers tjenester.

Selger benytter seg av informasjonskapsler (Cookies) på Tekstallmenningen.no. Cookies er en datafil som lagres på enheten Kjøper surfer fra. Selger bruker Cookies blant annet til å analysere bruken av Tekstallmenningen.no og til markedsføringstiltak ved eksempelvis nedlasting av materiale fra nettsiden.

17. Personopplysninger (GDPR)

Informasjon om Selgers behandling av Kjøperens personopplysninger følger av Selgers personvernerklæring. Les selgers personvernerklæring her.

18. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

19. Endring i Salgsbetingelsene

Selger forbeholder seg retten til å gjøre ensidige endringer i Salgsbetingelsene, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Slike endringer vil kun gjelde for kjøp som kommer i stand etter at endringen er publisert i Salgsbetingelsene på Selgers nettsider.

20. Force Majeure

Unntatt for betalingsforpliktelser, kan ingen av Partene anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Avtalen i den utstrekning den kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av en hendelse som etter norsk rett regnes som force majeure. Den part som blir forhindret i å opprettholde sin forpliktelse etter Avtalen skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å sikre oppfyllelse av Avtalen.

21. Tvister og lovvalg

Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom Kjøper og Selger, kan klages inn for Forbrukerrådet.

22. Copyright

Alt innhold på tekstallmenningen.no er Selger eller underleverandør av Selger sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Selger.

Meny